Köp & Leveransvillkor

Brindles allmänna villkor för försäljning och leverans av varor och tjänster

1. Tillämplighet och tillämpningsområde
2. Definitioner
3. Omfattning och ändamål
4. Varans avlämnande
5. Ansvar och risken för Varan
6. Undersökning av Varan
7. Fel i Varan
8. Reklamation
9. Bytesrätt
10. Avbeställningsrätt
11. Leverans
12. Avhjälpning av Fel
13. Köp av Tjänster
14. Betalning
15. Ångerrätt
16. Retur
17. Varans pris
18. Fraktalternativ
19. Leveranstider
20. Betalning
21. Ägandeförbehåll
22. Befrielsegrunder (Force Majeure)
23. Personuppgifter
24. Fullständig reglering
25. Passivitet
26. Bestämmelses ogiltighet
27. Lagval och tvist
28. Ikraftträdande

1. Tillämplighet och tillämpningsområde
Villkoren gäller när Brindle säljer Varor och Tjänster till Kunden. För det fall det är tillämpligt reglerar även Villkoren leverans av Varor till Kunden. Villkoren utgör en del av det avtal som Brindle och Kunden ingår när Kunden beställer och/eller köper Varor och Tjänster från Brindle. Villkoren ska tillämpas i den utsträckning inget annat skriftligen har avtalats mellan Brindle och Kunden. För de fall Kunden är Konsument gäller, förutom Villkoren, reglerna i KkL. Vid eventuella skiljaktigheter mellan Villkoren och KkL har KkL företräde framför Villkoren. För de fall Kunden är Konsument och handlar utanför affärslokal, via vår webbhandel, gäller DAL. Särskilda villkor, i vissa fall skilt från Varor och Tjänster sålda i affärslokal, specificeras nedan.

2. Definitioner
Med ”Behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte,
Med ”Brindle” avses Brindle Inredning AB 559039-6676, Sveavägen 82, 113 57 Stockholm
Med ”Fel” avses varje väsentligt fel eller väsentlig brist med avseende på konstruktion, material, tillverkning och kvalitet.
Med ”KKL” avses Konsumentköplagen (1990:932)
Med ’’DAL’’ avses lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokal (SFS2005:59)
Med ”Konsument” avses den betydelse som begreppet har i svensk konsumentskyddslagstiftning,
Med ”Kunden” avses den fysiska eller juridiska person som Brindle säljer Produkten till,
Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet,
Med ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna” avses de inrednings konsultationer, hembesök, upprättande av ritningar och andra liknande uppdrag som Kunden köper från BRINDLE,
Med ”Varan”, ”Varor” eller ”Varorna” avses de varor som Brindle säljer, och
Med ”Villkoren” avses dessa Allmänna Villkor för försäljning och leverans av Varor och Tjänster.

3. Omfattning och ändamål
Villkoren syftar till att reglera vilka rättigheter och skyldigheter som Brindle respektive Kunden ska ha när Kunden beställer och/eller köper Varor och Tjänster och i förekommande fall leverans från Brindle.

4. Varans avlämnande
Varan avlämnas, om inte annat skriftligen överenskommits, till Kunden, vid tiden för köpet, i Brindles affärslokal.För det fall Kunden beställer en Vara ur beställningssortimentet avlämnas Varan vid Brindles lagerlokal.För det fall Kunden inte hämtar ut Varan inom aviserad tid debiteras, om inte annat skriftligen överenskommits, en lagerkostnad om tusen (1 000) kronor per påbörjad vecka. Om Kunden beställer leverans, i enlighet med punkt 11, sker avlämnande när Varan lämnas till Kunden.

5. Ansvar och risken för Varan
Ansvaret och risken för Varan övergår till Kunden vid den tidigare tidpunkt av när Varan avlämnas till Kunden eller vid den tidpunkt som Kunden har blivit aviserad om att Varan kan hämtas ut men Kunden trots detta inte har hämtat ut Varan.

6. Undersökning av Varan
Kunden är skyldig att, vid hämtning av Varan, undersöka om Varan har synliga skador samt att de Varor som avlämnas är de som Kunden har köpt. För det fall Varan är emballerad ska emballaget synas och synliga skador anmärkas till butikspersonalen. För det fall Varan ska avlämnas i enlighet med punkt 11 ska anmärkning om synlig skada göras omedelbart vid avlämnandet och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller av Brindles representant. Kunden skall vid avlämnandet dokumentera och syna skadorna samt fotografera. Dokumentationen vidarebefordras till info@brindleinredning.se . Allt originalemballage skall sparas och varan ska återläggas.
Om Kunden upptäcker en transportskada när denne avemballerar Varan ska detta anmälas till Brindle inom tjugofyra (24) timmar från avlämnandet. Skulle avemballering och/eller montering senareläggas på grund av flytt, renovering eller annan liknande orsak ska Kunden meddela Brindle om sådana förhållanden inom tjugofyra (24) timmar från avlämnandet. Uppdagas transportskada senare och Kunden inte har anmält sådant förhållande har Kunden förlorat dess reklamationsrätt.

7. Fel i Varan
Brindle ansvarar för att det inte finns några Fel i Varan när den avlämnas till Kunden.

8. Reklamation
Kunden har rätt att reklamera Varor som, enligt punkt 7, var felaktiga vid avlämnandet. Normalt slitage,yttre påverkan och normala förändringar i naturmaterial reklameras aldrig.
Linnetyg är ett exempel på naturmaterial som kan ha naturliga förändringar. En gardinlängd av linnetyg kan beroende på luftfuktighet ha en rörlig längd. Detta betraktas inte som en reklamation. Sten med naturliga skiftningar är ett annat exempel på naturmaterial som inte betraktas som en reklamation. Kunden har rätt att reklamera Fel i tre år från och med avlämnandet. Felet ska reklameras till Brindle utan dröjsmål efter det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt Felet. Om inte Kunden har reklamerat Felet inom två (2) månader från det att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt Felet, förlorar Kunden sin rätt att reklamera Felet. För det fall Kunden köper ett utställningsexemplar köper Kunden Varan i befintligt skick och avsäger sig därmed reklamationsrätten. Kunden och Brindles representant granskar tillsammans Varan och eventuella skador och rabatter noteras i ordersystemet. Önskar Kunden nyttja sin reklamationsrätt ska Kunden fotografera Felet och skicka bilderna med e-post till info@brindleinredning.se. Originalkvitto ska alltid bifogas/redovisas samt fullständiga kontaktuppgifter. I e-postmeddelandet ska även en kort beskrivning av Felet finnas med. Brindle kommer, när reklamationen är mottagen, inleda ett reklamationsärende och kommer kontakta Kunden inom tio arbetsdagar. BRINDLE hanterar reklamationer helgfria vardagar mellan klockan 11:00 och 16:00. Har Varan avlämnats i Brindles affärs- eller lagerlokal ska Kunden återlämna den reklamerade Varan till affärs- eller lagerlokalen, utan att ha rätt till ersättning eller kompensation härför. Har Kunden beställt leverans hämtas och återlämnas Varan med hjälp av Brindles transportbolag. I de fall kunden ersätts med en ny vara/ersättningsvara står Brindle för upphämtning av den reklamerade varan i samband med utkörning av ersättningsvaran. I de fall kunden önskar avhämtning av reklamerade varan tidigare står kunden själv för transporten. Om reklamationen avser en felleverans hämtar Brindle upp varan snarast och kunden har ingen rätt att bruka varan tills ny vara kan levereras till kunden. Kunden ska under reklamationsärendet var behjälplig och tillhandahålla den information som Brindle kräver för att ärendet skall fortlöpa så snabbt och smidigt som möjligt. Om Kunden är Konsument följer Brindle alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

9. Bytesrätt
Kunden har rätt att byta Varan mot en annan Vara eller ett tillgodokvitto inom 7 dagar från avlämnandet. Bytesrätten gäller inte för Varor ur beställningssortimentet. Brindle erbjuder inte öppet köp.Om Kunden är Konsument och DAL är tillämplig, har Kunden rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Se avsnitt köp via webbhandel. Om Kunden tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten/varan föreligger emellertid inte längre någon ångerrätt avseende Tjänster/vara.

10. Avbeställningsrätt
Intill dess att Varan avlämnats har Kunden rätt att avbeställa Varan som Kunden har beställt. För det fall. Kunden avbeställer Varan har Brindle rätt till ersättning uppgående till femtio (50) procent av Varansvärde. För det fall Kunden inte hämtar ut sin Vara tillfaller handpenningen och Varan Brindle.

11. Leverans
Kunden har möjlighet att köpa till leverans av Varan. Leverans debiteras i enlighet med vid var tid gällande priser för leverans. Transport och övriga externa tjänster lämnas på offert.
När Kunden beställer en Vara ur beställningssortimentet meddelar Brindle så snart som praktiskt möjligt en preliminär leveranstid till Kunden. Den preliminära leveranstiden är ett estimat på hur lång leveranstiden kan komma att bli. Kunden är medveten om att den preliminära leveranstiden kan komma att ändras på grund av omständigheter som ligger utanför Brindles kontroll. När Brindle får en planerad leveranstid från Brindles underleverantör ska Brindle meddela den planerade leveranstiden till Kunden utan onödigt dröjsmål. Blir den faktiska leveranstiden senare än den planerade leveranstiden ska Brindle meddela Kunden detta så snart som praktiskt möjligt. För det fall den faktiska leveranstiden såväl blir mer än tre gånger så lång som den planerade leveranstiden som denna försening har Kunden rätt att antingen häva eller fullfölja köpet. Kunden har inte rätt till någon annan påföljd med anledning av förseningen. När Kunden mottar leveransen och Varan avlämnas ska Kunden syna emballaget. För det fall Varan ska avlämnas i enlighet med punkt 11 ska anmärkning om synlig skada göras omedelbart vid avlämnandet och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller av Brindles representant. Kunden skall vid avlämnandet dokumentera och syna skadorna samt fotografera. Dokumentationen innehållande bilder, beskrivning, namn och ordernummer ska vidarebefordras till info@brindleinredning.se. Allt originalemballage skall sparas och varan ska återläggas. För det fall Kunden inte tar emot Varan på avtalad tid ska Kunden ersätta Brindles tilläggskostnader såsom transport och nedlagt tid för utkörning.

12. Avhjälpning av Fel
Fel i Vara ska så snart som praktiskt möjligt avhjälpas av Brindle efter skriftlig reklamation från Kunden och på det sätt som Brindle bedömer vara mest lämpligt i det aktuella fallet. Avhjälpande kan även innebära att Kunden erhåller ny Vara (omleverans). Brindle har rätt att avhjälpa Fel i Varan tre (3) gånger innan Kunden har rätt att kräva prisavdrag eller hävning.
Kunden är skyldig att, vid avhjälpande av Fel, medverka till och underlätta avhjälpandet i skälig omfattning genom att exempelvis, men inte enbart, hålla Varan tillgänglig på överenskommet sätt och vid överenskommen tid.

13. Köp av Tjänster
Om Brindle och Kunden särskilt kommer överens härom ska Brindle utföra de Tjänster som Kunden köper i enlighet med den uppdragsbekräftelse som upprättas i samband med att Kunden beställer Tjänsten.

14. Betalning
Kunden ska erlägga betalning för Varan i enlighet med vid var tid gällande prislista. Vid beställning avVaror ur beställningssortimentet debiteras en handpenning om femtio (50) procent av ordervärdet. Beställningsvaror enligt godkänd kundorder beställs från Brindles leverantörer efter erhållen handpenning. Resterande belopp debiteras innan avhämtning eller hemkörning. Ingen Vara lämnas ut eller levereras innan full betalning erlagts. Debitering av resterande belopp, femtio (50) procent, sker när varan ankommer vårt lager eller butik.
Vid tillfällen att kunden har köpt flera varor debiteras resterande belopp per varje vara som ankommer vårt lager och är klar för leverans. Kunden ska erlägga betalning för leverans i enlighet med vid var tid gällande prislista alternativt offert. Kunden ska erlägga betalning för Tjänster/vara i enlighet med vid var tid gällande prislista. Vid beställning av Tjänster är alltid minsta debiterbara tid två (2) timmar. För Tjänster som utförs på löpande räkning fakturerar Brindle Kunden månadsvis i efterskott. Faktura förfaller till betalning 10 dagar efter fakturadagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Särskilda villkor gällande köpa via webbhandel
15. Ångerrätt
Om Kunden är Konsument och har handlat via Brindles webbutik gäller DAL och Kunden kan ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen räknas från dagen efter Kunden mottagit varan. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Om du vill utöva ångerrätten kontaktar du oss på info@brindleinredning.se och anger dina fullständiga kontaktuppgifter samt ordernr. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Vid köp av en vara som är specialbeställd gäller inte ångerrätten. Exempel på specialbeställda varor är soffor där du väljer tyg själv.

16. Retur
Kunder står själv för eventuell returkostnad av varan. Varan ska returneras till vårt lager Domnarvsgatan 31-33, 163 53 Spånga. Vi hanterar inte returer som skickas till ombud för uthämtning. Varan kan lämnas tillbaka av Kunden själv till vårt lager utan kostnad. Brindle återbetalar hela köpesumman för varan efter att varan levererats in och kontrollerats på vårt
lager. Förutsättning för full återbetalning av köpesumman är att varan och dessa originalemballage återlämnas i fullgott originalskick. Brindle återbetalar inte den eventuella ursprungliga leveranskostnaden. Varan är i kundens ägo tills vi mottagit returen.

17. Varans pris
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive svensk moms för privatpersoner. Momssatsen kan variera mellan olika varugrupper men brukar i regel vara 25 %. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

18. Fraktalternativ
Vid köp via vår webbhandel erbjuder vi hemleverans via de logistikalternativ som presenteras i webbshopen. Mindre artiklar levereras till närmaste utlämningsställe. Det går också bra att hämta själv hos vår logistikpartner Metod Montage AB på Domnarvsgatan 31-33, 163 53 Spånga.

19. Leveranstider
Varor som specialbeställts erhåller leveranstid separat. Varor som packas direkt från vårt lager skickas från vårt lager inom 5 arbetsdagar från att Kunden lagt sin order.

20. Betalning
När du lägger en order på vår hemsida kan du välja att betala med kort (Visa/Mastercard) samt faktura(14 dagar), delbetalning eller direktbetalning via Klarna. Vid betalning genom Klarna hänvisas till deras köpvillkor som du hittar på www.klarna.com/se/villkor/.

Allmänna villkor fortsätter nedan
21. Ägandeförbehåll
Samtliga Varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att Varan tillhör säljaren/Brindle till full likvid erlagts.

22. Befrielsegrunder (Force Majeure)
För det fall Brindle eller Kunden förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på grund av omständighet, såsom myndighetsbeslut, arbetskonflikt, brand, krig, åska eller liknande, som ligger utanför Brindles eller Kundens kontroll och som Brindle eller Kunden skäligen inte kunde ha förväntats ha räknat med vid tiden för köpet och vars följder Brindle eller Kunden inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför framflyttning av den tidpunkt då prestation enligt Villkoren ska vidtas och förhindrar påföljder enligt Villkoren. Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att Brindle eller Kunden kan visa, att alla skäliga åtgärder vidtagits för att begränsa hindrets inverkan och, vidtagit alla tänkbara åtgärder för att begränsa uppkommen skada.
Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att Brindle eller Kunden utan oskäligt uppehåll skriftligen underrättat den andra parten om att sådan omständighet inträffat samt om
hindrets beräknade verkan.

23. Personuppgifter
Personuppgifter, hänförliga till Kunden och/eller till Kundens anställda, som Brindle erhåller från Kunden eller Kundens anställda, bestående av namn, adress, telefonnummer samt e-postadress och andra liknande uppgifter, Behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och Brindles integritetspolicy. Brindle Behandlar personuppgifter för att kunna administrera verksamheten, fullgöra åtaganden mot och kommunicera med Kunden samt fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om Varor och Tjänster. Personuppgifter kan även komma att Behandlas för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta Kundens eller Kundens anställdas synpunkter på Brindles Varor och Tjänster. Brindle lämnar varken ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part med undantag för om tredje part utför tjänster för Brindle, som t.ex. IT-, kreditupplysnings- och inkassotjänster samt transportbolag och hantverkare. Dessa mottagare har endast rätt att Behandla Kundens eller Kundens anställdas personuppgifter för Brindles räkning i samband med att mottagarna utför en tjänst för Brindle. Dessa leverantörer och samarbetspartners får dock aldrig sprida eller föra personuppgifterna vidare till annan part. Brindle har rätt att lämna ut personuppgifter till myndighet eller tredje part om Kunden har brutit mot Villkoren eller om myndighet begär detta med stöd i lag eller myndighetsbeslut. Brindle ska vidta sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda de personuppgifter som Behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Personuppgifter sparas under den tid som krävs för att Brindle ska kunna fullgöra sina åtaganden mot eller leverera Varorna till Kunden samt en skälig tid därefter. Kunden och Kundens anställda har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden och Kundens anställda rätt att begära att Brindle ska tillhandahålla information om Behandlingen av personuppgifter, att Behandlingen av personuppgifter begränsas, att få ut en kopia av personuppgifterna och att göra invändningar mot Behandlingen av personuppgifter. För det fall Kunden önskar att Brindle raderar eller ersätter personuppgifter hänförliga till Kunden eller en anställd hos Kunden, ska Kunden skriftligen begära detta. Kunden godkänner härmed att personuppgifter hänförliga till Kunden och/eller till Kundens anställda kommer att registreras och Behandlas av Brindle i enlighet med vad som gäller enligt denna punkt 23. För det fall Kunden lämnar Kundens anställdas personuppgifter till Brindle, garanterar Kunden att denna har rätt att lämna ut Personuppgifter hänförliga till Kundens anställda till Brindle. För det fall Kunden Behandlar Brindle anställdas Personuppgifter omfattas Kundens Behandling av samma krav som ställs på Brindle Behandling enligt denna punkt 23.

24. Fullständig reglering
Villkoren utgör Brindle och Kundens fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått köpet och/beställningen.

25. Passivitet
Brindles underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Villkoren eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Villkoren ska inte innebära att Brindle frånfallit sin rätt i sådant avseende.

26. Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon eller del av bestämmelse i Villkoren vara ogiltig, innebär detta inte att Villkoren är ogiltiga i sin helhet. I stället ska, i den mån detta väsentligen påverkar Brindle eller Kundens utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning ske.

27. Lagval och tvist
På Villkoren ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist rörande tillämpningen och tolkningen av Villkoren ska i första hand försöka lösas genom förhandling. För det fall en överenskommelse inte kan nås genom förhandling ska tvisten avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Om Kunden är Konsument kan tvist om tillämpningen och tolkningen av Villkoren även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig.

28. Ikraftträdande
Villkoren gäller från och med den 24 september 2018 och ersätter alla tidigare gällande allmänna villkor för Brindles försäljning av för försäljning och leverans av Varor och Tjänster.

Brindles allmänna villkor för försäljning och leverans av varor och tjänster